Stay, little valentine, stay Each day is valentine's dayWelkom op de site van het Hersentumorfonds.

Een jong fonds met de ambitie om onderscheidende waarde toe te voegen aan de bestaande fondsen en wervingsinitiatieven die het broodnodige hersentumoronderzoek mede mogelijk maken. Vanuit wederzijds vertrouwen, overtuigd van het nut van samenwerking met die andere partijen. Voorstander ook van kennisdeling en een goede taakverdeling. Voorlichting geven bij voorbeeld kan het Hersentumorfonds met een gerust hart aan anderen (zoals KWF, Hersenstichting) overlaten. Daarmee heeft het de handen vrij om te focussen op haar core-business: het op verantwoorde wijze financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de rol van immuuntherapie bij de behandeling van primaire hersentumoren.

Tweede call geeft nieuwe inspiratie

Deelnemers en volgers van Ventoux3 en sympathisanten van ons fonds hebben vorig jaar kunnen zien hoe het door hen bijeengebrachte geld wordt besteed: aan vernieuwend onderzoek op het snijvlak van neuro-oncologie en tumor-immunologie.

Van de twee eind 2018 gehonoreerde onderzoeksvoorstellen (beide VUumc) is deze zomer ook het tweede door ons gefinancierde onderzoek van start gegaan. Juan García Vallejo werkt de komende twee jaar aan de totstandkoming van een zogenaamde ‘immune atlas’.

In april 2019 zette het fonds zijn 2e call uit. Dankzij alle donaties rond VENTOUX3 2017/’18 hebben we € 300.000,- beschikbaar voor nieuwe voorstellen. Deze keer ontvingen we er maar liefst zes. De leden van de Raad van Advies en bestuur hebben deze kritisch bekeken en beoordeeld aan de hand van criteria als onderbouwing, haalbaarheid, teambreedte en -kwaliteit, vindingrijkheid én aansluiting bij de kern van onze call.

Met als uitkomst het advies om twee onderzoeksgroepen - uit twee verschillende instituten deze keer - te verzoeken hun voorstellen uit te werken tot een full-proposal’. De betrokkenen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen, en gaan de uitdaging naar eigen zeggen met ‘plezier en veel enthousiasme’ aan. Niet iedere afvaller was overigens teleurgesteld. “Deze aanvraag is voor ons een motivatie geweest om samenwerking te zoeken, en te werken aan verdere concretisering van ons onderzoek”.

Uiterlijk 10 september a.s verwachten we de uitgewerkte proposals. En daarmee zijn we er nog niet. In fase 3 buigt een internationaal team van reviewers zich over de voorstellen. Eind oktober volgt het finale oordeel in de vorm van een advies aan het bestuur over honorering.

Hersentumorfonds: Nobelprijs Geneeskunde ‘opsteker’ voor hersentumoronderzoek.

De Nobelprijs 2018 voor Geneeskunde is een enorme stimulans voor het onderzoek naar de vraag wat immuuntherapie kan betekenen voor hersentumoren. Juist de immuuntherapie is een welkome aanvulling op de behandelmogelijkheden bij de gecompliceerde aanpak van hersenkanker.

Dat is de reactie van het Hersentumorfonds op de uitreiking van de Nobelprijs 2018 voor Geneeskunde, maandag 10 december in Stockholm. De prijs gaat dit jaar naar professor James P. Allison, immunoloog aan de Universiteit van Texas en Tasuku Honjo, immunoloog aan de Universiteit van Kyoto. Zij deden onafhankelijk van elkaar baanbrekend onderzoek naar de mogelijkheid om het immuunsysteem van het menselijk lichaam zo te stimuleren, dat het tumoren aanvalt.
Het Nobelcomité noemt hun ontdekkingen “een mijlpaal in onze strijd tegen kanker”.

“Het Nobelcomité erkent hiermee het grote belang van immuuntherapie, dat ook hèt speerpunt is van ons fonds”, zegt Jan Laboyrie, voorzitter van het Hersentumorfonds. Het fonds kende onlangs twee beurzen toe aan wetenschappers van Amsterdam UMC, die onderzoek gaan doen naar de complexe interactie tussen tumor en het immuunsysteem.

Het probleem is dat het micromilieu in en rond een hersentumor extra barrières opwerpt tegen het immuunsysteem. Daardoor werkt de immuuntherapie nog niet zo goed als bij long- en huidkanker. En dat terwijl de immuuntherapie een zeer welkome aanvulling zou zijn op de behandelmogelijkheden van hersenkanker. Want de hersenen zijn een complex en kwetsbaar orgaan, waardoor bijvoorbeeld operaties extra risicovol zijn.

Professor dr. Jolanda de Vries, hoogleraar Translationele Tumorimmunologie aan het Radboudumc en lid van de Raad van Advies Hersentumorfonds zegt daarover:
“Inzicht krijgen in de barrières die hersentumoren hebben opgeworpen tegen het immuunsysteem zou kunnen betekenen dat immuuntherapie beter ingezet kan worden. Zo kan onderzocht worden of combinaties van therapieën mogelijk effectief zijn bij hersentumoren“.

Professor dr. Martin van den Bent, hoogleraar neuro-oncologie aan het ErasmusMC
en het tweede lid van de Raad van Advies van het Hersentumorfonds is voorzichtig optimistisch: “We hebben nog niet veel vooruitgang geboekt als het gaat om immuuntherapie bij hersentumoren. We moeten eerst beter begrijpen waarom deze tumoren het immuunsysteem zo sterk ontregelen. Dat hopen we uit dit onderzoek te gaan leren”.

Het Hersentumorfonds stimuleert het onderzoek naar mogelijkheden om immuuntherapie in te zetten tegen hersentumoren. Daarom kende het fonds in oktober 2018 twee beurzen toe aan wetenschappers van het Amsterdam UMC, Juan J. Garcia Vallejo en Thijs Crommentuijn.

Juan J. Garcia Vallejo wil een HersentumorAtlas maken om de complexe interacties tussen tumorcellen en het immuunsysteem beter te begrijpen.
Garcia Vallejo: “Deze atlas kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe lokale immuuntherapieën, zoals gepersonaliseerde therapie. En het monitoren van het effect van immuuntherapie na de behandeling. In de atlas willen we de samenstelling van alle immuuncellen in glioblastoom laten zien.”
Met behulp van preklinisch onderzoek gaat ook Thijs Crommentuijn op zoek naar nieuwe therapieën die het immuunsysteem moeten helpen de tumorcellen te bestrijden. “We onderzoeken het effect van deze behandelingen met als uiteindelijk doel om succesvolle combinatietherapieën vinden, die we ook daadwerkelijk kunnen bieden aan patiënten met glioblastoom”, aldus Crommentuijn.

© Foto Mark van den Brink Photography
Van links naar rechts: Yvette van Kooyk, hoofd afdeling Moleculaire Cell Biologie en Immunologie, Jan Laboyrie, Juan J. Garcia Vallejo, assistent professor, en Thijs Crommentuijn, PhD researcher.

Doelstelling

Het Hersentumorfonds is een Stichting.

In artikel 2.1 van de oprichtingsakte staan haar doelstellingen als volgt omschreven: “De stichting heeft ten doel, een betrouwbare schakel vormen tussen specifieke goede doelen en hun fondsen enerzijds en hersentumoronderzoek anderzijds. Alsmede het zorgdragen voor verdeling van door derden ingezamelde gelden over hersentumoronderzoeken en –onderzoekers in Nederland en daarbuiten, en prominente deskundigen op daaraan gelieerde onderzoeksgebieden, en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.....

Aanpak

Het Hersentumorfonds is een jong fonds dat...

onderscheidende waarde wil toevoegen aan de bestaande fondsen en initiatieven die het broodnodige hersentumoronderzoek mede mogelijk maken. Vanuit wederzijds vertrouwen, overtuigd van het nut van samenwerking. Kennisdeling en een goede taakverdeling zijn daarin een sleutel om optimaal te kunnen focussen op haar core-business: het op verantwoorde wijze financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van primaire hersentumoren. En meer in het bijzonder, de inzet van immuuntherapie voor dat doel. Met de vinger aan de pols van de onderzoeker. In de hoop op een lumineus idee, een bijzondere ontdekking, beter toekomstperspectief voor hersentumor- patiënten. En tegelijkertijd met voldoende realiteitszin en geduld om de wetenschap de benodigde tijd te gunnen resultaten te boeken.....

Ambitie

Primaire hersentumoren zijn vooralsnog ongeneeslijk

Om die impasse te doorbreken is geld nodig, veel geld. En dat is er niet. Politiek en industrie hebben weinig animo om te investeren; het grote publiek heeft onvoldoende zicht op de omvang van deze ziekte. Gevolg is dat het aantal donaties aan juist dit goede doel ver achter blijft bij de werkelijke behoefte. Daar verandering in brengen is de ambitie van het Hersentumorfonds. Met de hulp van velen moet het vanaf 2020 mogelijk zijn jaarlijks een bedrag op te halen van minimaal € 2.500.000,=. Geld dat wij – door onze kosten laag te houden - verwachten bijna volledig te kunnen inzetten voor onderzoek van topkwaliteit.

Focus

Immuuntherapie is een behandeling die het...

eigen afweersysteem in staat stelt kankercellen beter te vernietigen. Hij staat volop in de belangstelling van patiënten en behandelaars, want “wat is er nu beter dan het eigen afweersysteem dat de tumor aanpakt?” En de ontwikkelingen gaan snel. De huidige wetenschap heeft ons al vele inzichten verschaft mbt de werking van ons immuunsysteem, en de effecten van immuuntherapie op verschillende vormen van kanker. Maar helaas, op het gebied van hersentumoren is nog nauwelijks vooruitgang geboekt. Juist daarom wil het Hersentumorfonds al het mogelijke bijdragen om - ter aanvulling op de steeds accuratere chemo- en radiotherapie en huidige chirurgische precisie - immuuntherapie voor de behandeling van primaire hersentumoren te blijven onderzoeken en trachten te doorgronden.